Online hyzmatlar barada maglumat we ulanyş gözükdirijisi


       Online hyzmatlary almak üçin nobata ýazylmazdan öň bilmeli zatlar:

  • Özüňize gerekli onlaýn hyzmatynyň görnüşini saýlamaly;
  • Gullugyň ýerli edarasyny saýlamaly;
  • Online hyzmaty almak üçin özüňize amatly senäni we wagty saýlamaly;
  • Online hyzmatlary almak üçin zerur bolan maglumat meýdanyny doldurmaly;
  • Saýlan senäňizden we wagtyňyzdan 10 minut öň gelmeli;
  • Online hyzmatlaryň berilmegi bilen bagly Size berilen elektron petek online hyzmatyny almak üçin Gullugyň ýerli edarasyna geleniňizde ýanyňyzda bolmaly.